Tiêu chuẩn chiếu sáng Khu vui chơi - Giải trí

                             

Các yêu cầu chiếu sáng đối với các loại phòng và hoạt động được khuyến nghị trong các bảng ở mục
này như sau:
Cột 1: Danh mục các phòng (khu vực) làm việc hoặc hoạt động
Cột 1 liệt kê các phòng, công việc hoặc hoạt động có các yêu cầu đặc thù, nếu có phòng, công việc
hoặc hoạt động nào không có trong danh mục thì có thể áp dụng các giá trị đối với tình huống tương
tự.

Cột 2: Độ rọi duy trì (
Em,lux)
Cột 2 quy định giá trị độ rọi duy trì trên bề mặt chuẩn đối với phòng, công việc hoặc hoạt động được
liệt kê trong cột 1.

Cột 3: Giới hạn hệ số chói lóa đồng nhất (URG
L)
Cột 3 Quy định các giới hạn URG áp dụng cho các tình huống liệt kê trong cột 1. 

Cột 4: Hệ số thể hiện màu tối thiểu (R
a)
Cột 4 Quy định chỉ số thể hiện màu tối thiểu cho các tình huống liệt kê trong cột 1. 

Cột 5: Ghi chú
Lời khuyên và nhấn mạnh đối với trường hợp ngoại lệ hoặc áp dụng đặc biệt đối tình huống liệt kê
trong cột 1.


Chỉ tiêu độ rọi, hạn chế chói lóa và chất lượng màu sắc cho các phòng (khu vực) làm 
việc và các hoạt
động tại
Khu vui chơi - Giải trí theo tiêu chuẩn TCVN 7114 - 1 : 2008
 được thể hiện trong bảng sau: