ĐỘ RỌI VÀ ĐỘ CAO ĐẶT ĐÈN TRONG NHÀ THỂ THAO

                THEO TIÊU CHUẨN TCXDVN 289:2004