Chỉ tiêu độ rọi tối thiểu và chất lượng chiếu sáng trong trường mầm non theo tiêu chuẩn TCVN 3907: 2011 được quy định trong bảng sau: