Chỉ tiêu độ rọi tối thiểu và chất lượng chiếu sáng trong Trường mầm non theo tiêu chuẩn TCVN 3907: 2011

được quy định trong bảng sau: